Thursday, December 31, 2009

pada 26 DEC 2009
kami ke rock the world 9 . beshh sangat !
yg terlibat :
a)athie
b)along
c)saracempaka
d)saramek
e)ena
f)ayeen
g)mizwa